بازدید امام جمعه و فرمانده سپاه شهرستان از مجتمع پتاس خوروبیابانک :در این بازدید دکتر شهامی مدیر مجتمع ضمن تشریح فرآیند تولید پتاس در خصوص طرحهای توسعه مجتمع و چگونگی افزایش تولید توضیحاتی را ارئه نمودند . امام جمعه شهرستان خوروبیابانک ضمن قدردانی از زحمات مسئولین و کارکنان مجتمع بر رفع موانع تولید تاکید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مجتمع پتاس خوروبیابانک ، امام جمعه و فرمانده سپاه شهرستان خوروبیابانک در روز پنج شنبه تاریخ 31/01/1402 از مجتمع پتاس خوروبیابانک بازید کردند. در این بازدید دکتر شهامی مدیر مجتمع ضمن تشریح فرآیند تولید پتاس در خصوص طرحهای توسعه مجتمع و چگونگی افزایش تولید توضیحاتی را ارئه نمودند .
امام جمعه شهرستان خوروبیابانک ضمن قدردانی از زحمات مسئولین و کارکنان مجتمع بر رفع موانع تولید تاکید نمودند.