"مدیر مجتمع پتاس خوروبیابانک" ~ توسط سید حسین شهامی