• English (English)
  • پوسته نمکی پلایا
  • کارخانه فراوری پتاس
  • حوضچه های تبخیر خورشیدی

آلبوم حوضچه های تبخیری

دپوسازی نمک
جمع آوری نمک حوضچه ها
بلور های نمک
حوضچه
دریچه ورودی حوضچه
جمع آوری نمک حوضچه ها
غروب در کویر
جمع آوری نمک حوضچه ها
حوضچه نمک
حوضچه نمک
غروب در حوضچه ها
دپوسازی نمک