• English (English)

فرایند تولید نمک

استخرهای تولید نمک

شورابه اولیه ارسالی از بخش ایستگاه پمپاژ با دانسیته (۱/۲۱۰ گرم بر سانتی متر مکعب) وارد استخرهای تولید نمک می شود. این قسمت شامل هشت استخر نمک گیری می باشد که جمعاً مساحت (۸۶۶۴۸۱۴ متر مربع) را شامل می شود. در اثر تبخیر شورابه اولیه ابتدا نمک راسب می شود در واقع جداسازی مواد در این قسمت بر اساس اختلاف ضریب حلالیت مواد می باشد. برای تبخیر شورابه از تابش خورشید و دمای محیط استفاده می شود. استخرهای تولید نمک، در حدود یک میلیون مترمکعب گنجایش دارند. شورابه تا رسیدن به دانسیته (۱/۳۵۷ گرم بر سانتی متر مکعب) نمک راسب می کند هر یک از استخرها دارای بستر رسی و دیواره هایی با هسته مرکزی از جنس رس می باشند. سطح هر استخر با بعدی در حدود چهار متر اختلاف ارتفاع دارد و انتقال شورابه در بین استخرها از طریق ثقل زمین و از طریق کانالهای شرقی و غربی موجود صورت می گیرد ضخامت نمک هر استخر پس از یک دوره آبگیری در حدود (۱۲ سانتی متر) افزایش می یابد. با افزایش نمک بستر استخر از ظرفیت مفید استخر کاسته می شود بنابراین وقتی ضخامت نمک در استخر به بیش از (۷۰ سانتی متر) برسد هاروست نمک در استخر صورت می گیرد.

آماده سازی استخرهای نمک

پس از هر دوره آبگیری استخر نیاز به آماده سازی دارد که این آماده سازی ممکن است شامل موارد زیر باشد.

  1. تسطیح بستر نمکی جهت جلوگیری از رشد نامتقارن نمک در سال آتی
  2. حذف گل کلمی های ایجاد شده در اثر رسوب نامتقارن نمک
  3. هاروست نمک در صورت کاهش ظرفیت مفید استخر

تعیین زمان آبگیری و تخلیه هر استخر

برنامه آبگیری استخرها هر ساله براساس میزان پمپاژ شورابه و متوسط تبخیر هر ماه و تأثیر بارندگی در طول سال (۷۰ میلی متر بر ساعت) تنظیم می شود. ارتفاع شورابه در هر استخر حداکثر (۱۰۰ سانتی متر) می تواند باشد چرا که میزان تبخیر منطقه حداکثر همین گنجایش را می تواند کنسانتره سازی کند. می بایست در آبگیری استخرها همواره زمان برداشت محصول را نیز در نظر گرفت زیرا هدف اصلی از آبگیری استخرها تولید کارنالیت می باشد. و نمک یک محصول جانبی می باشد. در برنامه ریزی آبگیری استخرها همواره باید عدم تداخل کانالهای شرقی و غربی را نیز مد نظر قرارداد. در صورت وقوع بارانهای شدید کیفیت شورابه ارسالی از ایستگاه پمپاژ کاهش می یابد که در این صورت یا ایستگاه پمپاژ خاموش می شود یا شورابه ارسالی جهت بسترسازی مورد استفاده قرار می گیرد زیرا میزان نمک در شورابه افزایش یافته و میزان کارنالیت کم می شود.